Our Family
Genealogy Pages

Forside  |  Nyheder  |  Billeder  |  Fortællinger  |  Gravsten  |  Rapporter  |  Efternavne
Søg
Fornavn:


Efternavn:Udskriv Tilføj bogmærke

Dokumenter


Træ:  

Match 1 til 12 fra 12     » Se Galleri

   

 #   Ikon   Beskrivelse   Info   Knyttet til 
1

 
2
Fra C, Faurschou, Mariager til Anders Kjeldsen
Fra C, Faurschou, Mariager til Anders Kjeldsen
C. Faurschou
Stentoften
Mariager den 7/6 – 1880.

Kjære Anders

For rigtig Modtagelse af Dit Brev takker jeg og hvad jeg jo kun meget befrygtede seer jeg jo nu er skeet. Ret vemodigt stemt Budskabet mig om din gode Faders Død, i det jeg baade følte det Brud Døden gjorde i hans Familie og mange andre Forhold og følte tillige det maaske var godt at Vorherre kaldte ham bort herfra og endte hans Lidelser hvem veed om han maaske har syntes at han var træt og mæt af Dage og at han paa Grund heraf som maaske Sygdommen ikke mere følte nogen egentlig Livsglæde, men at begge Dele maaske hos ham mere kunde levendegjøre Ønsket om den Fred oh Hvile – som han nu har fundet. En øjensynlig Naadegave har Gud viist ved at han sparede ham for fleremaaske endnu større Lidelser om hans Dage skulde været forlængede. Han er da nu gaaet bort fra et sjeldent lykkeligt og velført Liv, hjem til Fred og Roe væk fra den megen Kulde som findes heri Livet savnet af mange og særdeles agtet af Alle som kjendte han af hvilke Ingen vil nægte at et trofast særligt for sin Slægt og Venner varmfølende Hjerte ? hvad der i ham hørte op at slaae.
Om Gud vil at jeg er saa rask at jeg kan følge Din gode Fader til hans sidste Hvilested, da er dette hvad der er min Lyst og hvad jeg kuns gjerne vil.
Min venlige Hilsen til Din kjære Moder som som til Dig og Alle paa den gamle Gaard fra Din hengivne
Faurschou.
 
3
Fra C. Faurschou, Mariager
Fra C. Faurschou, Mariager
 
4
Fra Johan Henrik Ahnfeldt til sin svigersøn Mathias Kjeldsen
Fra Johan Henrik Ahnfeldt til sin svigersøn Mathias Kjeldsen

Aarhuus den 28de Nov. 1833
Kiere gode Svigersön!

Af Deres Kones sidste Brev til Hendes Söster erfarer jeg at De vil sende mig Penge först i December. Den Aftale som desangaaende maatte være foregaaet imellem os erindrer ieg slet ikke.
Er det Kapital Afdrag for Deres Penger, saa, forsaavidt disse ej tilkommer Dem selv, modtager ieg hvad De sender for derved strax at dække noget af min Gield til mine Börn.
Som en Fölge af at De har givet mig Deres Deel for at ville indestaa for Deres Svogers Skyld til mig have vi ikke opsagt ham Pengene.
For længst havde ieg sögt Myndigheds Bevilling for de 2de ugivte Döttre men af Frygt for Deres Værge skulle giöre Indvending derimod er dette ei skeet. – Nu haaber ieg at denne Frygt, efter hvad ieg har erfaret, er hævet.
Naar ieg nu kuns kunne udfinde gÿldige Grunde hvorpaa Tinglysningen kunne stöttes og derhos være heldig i Valget af Executoren, skal Sagen snart blive sat i Gang.
De og Kjeld Kjeldsen er saa langt fraliggende ieg formener derfor at Valget nu falt paa Amtsforvalter Sörensen, hvem begge Döttrene önsker eller og paa Peter Kaae, hvis Excutee for Christian nu er udlöbet. Den 3de Drexler (?) have som bekiendt nok at bestille med Eders egen Anliggender.
Naar der skal foregaa noget i denne for min Honör og min Rolighed saare vigtig Sag, vil Deres Nærværelse være absolut nödvendig og denne haaber jeg forundes mig.
Jeg venter ret snart at höre fra Dem og ieg vil oprigtig önske ved denne leilighed at kunne erfare at Deres fortræffelige Moder Kieldsen (?) maar ………..
Min lille Ven Michael saae ieg for denne Gang omny haver sit Onde (?). – Hils Deres Kiere Mette at ieg sætter en meget höy Priis paa den til mig viiste Fortrolighed.
Ønske vil jeg at hendes Söster aldrig maatte angre, at hun ikke har viist den mindste Fortrolighed til hendes kierlige Faster og Moder.
For Förste fælder, mee og uden Grund, mange Taarer for Quindesatterens Skyld.
Imidlertid opofrer den ganske Aften til Kÿrsten og Fastre, ligesom hun ogsaa unddrager sig al Selskabelighed om der enslig maatte være Fremmed nærværende.
Med de kierligste Hilsener fra os Alle til Dem med Familie, forbliver ieg Deres oprigtige
Svigerfader Ahnfeldt.

(i margien)
Paa Söndag medbringer ieg til Bue: Fröken Suuser, Fröken Metha, Jomfrue Ebeling og mine 3de ældste ugivte Dötter.
+
Lie Rund:Mg. Skal ieg Penge for at faae Deres Kones herstaaende Sager afsendt.
 
5
Langeland
Langeland
Kirkebogen Vor Frues sogn, Odense. 1809 - 1844, opslag nr 14
 
6
Langeland
Langeland
Kilde: Wads sedler.
 
7
Langeland
Langeland
Kilde: Wads Sedler.
 
8
Mølgård
Mølgård
 
9
Mølgård
Mølgård
 
10
Mølgård
Mølgård
 
11
Mølgård
Mølgård
 
12
Nielsine Sabroe
Nielsine Sabroe